Ouders en school

Ouders en school

Meedoen, meedenken, medezeggenschap

Het Cambium College vindt samenwerking met ouder(s)/verzorger(s) van groot belang. Enerzijds om hen te betrekken bij school en (meer in het bijzonder) bij de prestaties van hun kind(eren). Anderzijds om te horen wanneer er omstandigheden zijn die het gedrag of de prestaties van hun kind(eren) kunnen beïnvloeden. Contacten kunnen wederzijds gelegd worden via telefoon, e-mail en onze website. Er is een telefonisch spreekuur van het zorgteam en persoonlijk contact met docenten is op afspraak altijd mogelijk. Daarnaast organiseren wij ouderavonden en 10-minutengesprekken. Zo is er altijd een manier om met elkaar in contact te blijven, wat het onderwijs aan onze leerlingen ten goede komt!

Ouderklankbordgroep

De school wil graag van ouders/verzorgers van haar leerlingen horen op welke punten zij zich in het belang van de leerlingen kan verbeteren. Daarom heeft elke afdeling zijn eigen zogenaamde ouderklankbordgroep.

Oudervereniging Buys Ballot

Sinds 1998 bestaat er een oudervereniging van en voor de ouders/verzorgers van de leerlingen op de locatie Buys Ballot. De oudervereniging wil een supportersgroep zijn voor de school en haar leerlingen. Ze streeft ernaar ouders/verzorgers te interesseren voor en te betrekken bij de school, de belangen van de ouders/verzorgers te behartigen en op te komen voor de belangen van de leerlingen.

De oudervereniging geeft haar supportersrol op verschillende manieren vorm. Enerzijds door regelmatig overleg met de schoolleiding en contact met de klankbordgroepen en medezeggenschapsraad. Anderzijds door het praktisch en/of financieel ondersteunen van activiteiten die door de school of leerlingen georganiseerd worden en het organiseren van eigen activiteiten zoals ouderavonden.

Heeft u vragen, suggesties of opmerkingen, wilt u een vergadering bijwonen of een helpende hand toesteken? De oudervereniging is te bereiken per mail: OV.Cambium@gmail.com

Bekijk de PowerPoint van de oudervereniging

 

Ouderraad De Waard

De Ouderraad De Waard overlegt eens per twee maanden met afgevaardigden van de locatieleiding. Over de onderwerpen die dan ter sprake komen adviseert de raad, discussieert de raad of neemt de raad besluiten.

De MR

De medezeggenschapsraad (MR) van het Cambium College bestaat uit leerlingen, ouders en personeel. Zij heeft over bepaalde beleidsvoornemens advies- dan wel instemmingsrecht. Ook kan de MR gevraagd en ongevraagd standpunten kenbaar maken aan de schooldirectie. De MR vergadert ongeveer 8 keer per schooljaar. De vergadering zijn openbaar. In de agenda ziet u wanneer deze zijn. Wilt u een vergadering bijwonen, mail dan de secretaris.