Taalbeleid

Op het Cambium College is er extra aandacht voor taal. Hoe wij daarmee omgaan, kunt u teruglezen in ons taalbeleidsplan.

Daarnaast is de volgende informatie beschikbaar:
Taaltoetsen
Schoolwoordenlijsten
Evenementen
Mediatheek en taalbeleid
Boek uit de tas

Taalbeleid algemeen.

De reden voor meer aandacht voor taal op het Cambium College
Taal is de gewoonste zaak van de wereld omdat we de hele dag door taal gebruiken. Dat is de kracht van taal, maar daar schuilt ook een gevaar in. We nemen bijna automatisch aan dat het met onze taal wel goed zit, waardoor we minder aandacht voor ons dagelijkse taalgebruik hebben. We gebruiken verkorte woordjes die we voor de telefoonberichten nodig hebben te pas en te onpas en we gaan vaak slordig om met de werkwoorden, de zinsbouw en de spelling. Voor velen lijkt het soms dat we in ons leven kunnen volstaan met het beheersen van een beperkte woordenschat, omdat we in het dagelijkse gebruik nu eenmaal niet alle beschikbare woorden tegenkomen. Toch vraagt de wereld van de vervolgopleidingen en het daaruit voortvloeiende werk om taalvaardigheid. Uit de samenleving komen daardoor al geruime tijd signalen dat er meer gedaan moet worden de taalontwikkeling van jongeren. Een direct gevolg daarvan is het in het leven roepen van de zogeheten referentiekaders voor taal en de daarbij horende toetsen die verplicht afgenomen moeten worden. Ook het Cambium College ontwikkelt daarom een programma voor taalverbetering.

Gevolg van de extra aandacht voor taal.
De dagelijkse praktijk van de lessen bij alle vakken zal steeds meer een talig karakter gaan krijgen, zodat de leerlingen die in de toekomst onze school gaan verlaten, erop kunnen vertrouwen dat hun taalvaardigheid zich op een niveau bevindt waar zij gemak van hebben in het vervolgonderwijs.

Rekenbeleid

Het rekenniveau van de Nederlandse leerling moet verbeterd worden. Aan het einde van het vmbo, havo of vwo zijn er specifieke eisen gesteld door de overheid. Het Cambium College wil dat alle leerlingen deze referenties halen. Om deze doelen te halen is het Rekenbeleidsplan opgesteld.